History

b2ap3_thumbnail_blog-fenykep_20150624-055946_1.png

Az 1680 körül kifestett nagyterem részlete (elméleti rekonstrukció)

A kastélyban végzett falkutatás kimutatta, hogy a hosszabbik szárny emeletét eredetileg egyetlen hatalmas helyiség foglalta el, mely kiválóan alkalmas volt reprezentációs jellegű események befogadására is (különféle mulatságok, lakodalmak, esetleg gyűlések tartására). Ennek a nagyteremnek a falait körös-körül virágdíszes keretekbe foglalt, 1680 táján festett jelenetek díszítették, melyek sajnos töredékesen maradtak ránk. A falképek restaurálásával (2010–2014) párhuzamosan kísérlet történt a jelenetsorok értelmezésére is: a kutatás jelenlegi állása szerint a vargyasi Daniel család (főként az olaszteleki ág) tagjainak életében bekövetkező jelentősebb képsorokra.

b2ap3_thumbnail_1-fenykep.png

Az Erdélyi Fejedelemség portai adója beszolgáltatásának jelenete: a képen látható a szultán, a főkövet, arannyal tömött pénzeszacskók is hevernek egy ládában, a díszesen felszerszámozott paripa és a sólymok pedig ajándékok a szultán számára - a jelenet elképzelhetően Daniel Mihály (†1641) 1638. évi portai követségére utal

b2ap3_thumbnail_2-fenykep.png

Lakodalmi jelenet töredéke - feltehetően Rákóczi Zsigmond herceg és Mária Henrietta pfalzi hercegnő 1651-ben, Sárospatakon (Magyarország) tartott lakodalmára utal, amelyben Daniel János (†1654) töltötte be a „gazda” szerepét

b2ap3_thumbnail_3-fenykep.png

Feltehetően valamely ünnepélyes jelenet töredéke: elképzelhetően a fejedelmi udvar környezetében tartott jelentősebb esemény utáni lakoma(?) ábrázolása - a baloldali alak arcának megformálása feltűnően hasonlít Bethlen Gábor fejedelem 1620-ban készült portréjára (lásd Lucas Kilian metszetét)

b2ap3_thumbnail_alaprajz_20150624-060144_1.png

A kastély fontosabb építési periódusai az egykori nagyterem helyének megjelölésével (emeleti alaprajz, szürke mező)

A bejegyzés az "1680.ro avagy 350 évnyi kastélytörténelem" című kiálíttás anyagán alapul, létrejöttét Izland,Lichtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatta.

b2ap3_thumbnail_logok_20150624-055931_1.png

Szerző: Fehér János Illustraciók: Gyöngyössy János

 

Continue reading
in History 2044

b2ap3_thumbnail_17-szazadi-epitkezesek.pngb2ap3_thumbnail_daniel-mihaly-haller-judit-epitkezesek.png

The construction activity financed by Mihaly Daniel and Judit Haller around 1669(theoretical reconstruction)

Mihály Daniel and his brothers (Ferenc și Péter) shared their paternal properties in 1668. Mihály got the manor that was still under construction near the main street of the village, and soon he started to expand and decorate it. Above the old gate of the manor he placed a stone monument with the family blazon (probably made by a stone-carver from Brașov). The stone door-frame of today’s main entrance was also realised in 1669. Both of these sculptures also carry the initials of Judit Haller, wife of Mihály Daniel, as most of the expenditure of these construction works was supported from her dowry.

The constructions carried out under the patronage of Mihály Daniel (†1689) and Judit Haller were finished in 1680, with the construction of the storey above the longer wing and the tiered gallery (sustained by arcades) in front of the the courtyard facade. As wall-research revealed, the street facade windows were decorated with carved stone frames (enhanced by painted stripes), while those of the courtyard-facade were furnished with wooden-frames, and also decorated with carved lintels. Thus the building appeared as a typical transylvanian nobiliary residence of the Late Renaissance period, satisfaying the representational needs of the Szekler nobleman, who became at the end of his life, like his ancestors, supreme royal judge of the Three Seats.

b2ap3_thumbnail_cimer.png

Carved stone monument with blazon from 1669, placed above the old gate of the building (theoretical reconstruction)

b2ap3_thumbnail_ajto-2.png

Carved stone doorframe with the initials of the constructors, with reconstruction of the wing (1669)

b2ap3_thumbnail_faragott-ko-ablak-keret.png

Window-frame, carved stone, 1680 (theoretical reconstruction)

b2ap3_thumbnail_fabol-keszult-ablak-keret.png

Window-frame, carved wood, 1680 (theoretical reconstruction)

b2ap3_thumbnail_faragott-ko-ablak-keret-vasracsal.png

Window-frame from carved stone, provided with iron grating, 1680 (theoretical reconstruction)

This article is based on the exposition ''1680.ro", or 350 years of illustrated castle - history, financed by a grant offered by Island, Lichtenstein and Norway.

b2ap3_thumbnail_logok_20150624-055931_1.png

Author: Fehér János Illustrated by: Gyöngyössy János

 

 

Continue reading
in History 1985

b2ap3_thumbnail_17-szazadi-epitkezesek.pngb2ap3_thumbnail_daniel-mihaly-haller-judit-epitkezesek.png

Construcțiile finanțate Mihály Daniel și Judit Haller (reconstruire teoretica)

În anul 1668 Mihály Daniel și frații lui (Ferenc și Péter) au partajat bunurile moștenite de la tatăl lor, curia dinspre stradă, aflată încă în construcție revenindu-i lui Mihály Daniel. Imediat după partaj, el a început lărgirea și decorarea acesteia, amplasând un monument heraldic cu blazonul familiei din piatră sculptată (realizat probabil de un pietrar brașovean)  deasupra porții vechi. Tot în 1669 a fost cioplit și ancadramentul de piatră al intrării principale de astăzi. În amândouă sculpturi apar și inițialele soției lui, Judit Haller, întrucît marea parte al cheltuielilor de construcție a fost suportată din zestrea ei.

Construcțiile patronate de Mihály Daniel (†1689) și Judit Haller au durat până în anul1680. În această perioadă a fost definitivat etajul peste aripa lungă a clădirii, și cerdacul cu arcade dispus în două niveluri, înaintea fațadei dinspre curte. După rezultatele cercetării de parament fereastrele aflate în fațada dinspre stradă au fost ornate cu chenare cioplite din piatră (evidențiate și cu bande pictate), cele dinspre curte fiind prevăzute cu chenare din lemn, și acestea având sprâncenele decorate. Astfel clădirea a dobândit o înfățișare tipică rezidențiilor nobiliare din perioada renașterii târzii din Transilvania, satisfăcând nevoile de reprezentare al distinsului nobil secui, ajungând și el jude regal suprem al celor Trei Scaune.

b2ap3_thumbnail_cimer.png

Monumentul cu blazon din anul 1669, sculptat în piatră, plasat deasupra intrării vechi (reconstruire teoretică)

b2ap3_thumbnail_ajto-2.png

Ancadrament de ușă, sculptat din piatră, cu inițialele constructorilor și cu reconstruirea unui canat de epocă (1669)

b2ap3_thumbnail_faragott-ko-ablak-keret.png

Ancadrament de fereastră din piatră cioplită, 1680 (reconstruire teoretică)

b2ap3_thumbnail_fabol-keszult-ablak-keret.png

Chenar de fereastră din lemn, 1680 (reconstruire teoretică)

b2ap3_thumbnail_faragott-ko-ablak-keret-vasracsal.png

Ancadrament de fereastră din piatră cioplită cu grilaj din fier, 1680 (reconstruire teoretică)

Articolul are la bază materialul expoziției "1680.ro" sau 350 de ani de ilustrație din istoria Castelului Daniel, finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Lichtenstein și Norvegia.

b2ap3_thumbnail_logok_20150624-055931_1.png

Autor: Fehér János     Ilustrat de: Gyöngyössy János

Continue reading
in History 1965

b2ap3_thumbnail_17-szazadi-epitkezesek.pngb2ap3_thumbnail_daniel-mihaly-haller-judit-epitkezesek.png

Daniel Mihály és Haller Judit építkezései (elméleti rekonstrukció)

Daniel Mihály és testvérei (Ferenc és Péter) 1668-ban osztoztak meg az apjukrólmaradt ingatlanokon. A lakóházak közül az út felől elhelyezkedő, 1668-ban már készülőfélben lévő épületrész jutott Daniel Mihálynak, aki azt a következő években már bővítette és díszítette is. Az egykori kapubejáró fölé elkészíttette az udvarház leglátványosabb díszének számító kőfaragványt a családi címerrel (feltehetően brassói kőfaragó munkája), és szintén 1669-ben készült el a mai főbejárat kőkerete is. Mindkét faragványon megjelennek felesége, Haller Judit nevének kezdőbetűi is, lévén, hogy az építkezések költségeinek java részét az ő hozományából fedezték.

Daniel Mihály (†1689) és Haller Judit építkezései egészen 1680-ig eltartottak. Ez idő alatt épült ki a hosszabbik szárny emelete és az udvar felőli emeletes, árkádos tornác. A falkutatás eredményei szerint az utca felőli homlokzatok ablakait faragott kőkeretek díszítették (melyeket festett sávokkal is kihangsúlyoztak), az udvar felőlieket pedig díszes szemöldökű fakeretekkel látták el. A lakóépület így az erdélyi késő reneszánsz idejének tipikus nemesi rezidenciájaként jelent meg, kielégítve az elődeihez hasonlóan háromszéki főkirálybíróvá váló székely főúr reprezentációs igényeit.

b2ap3_thumbnail_cimer.png

Az 1669-ben készült címeres kőemlék, az egykori kapubejáró fölé helyezve (elméleti rekonstrukció)

b2ap3_thumbnail_ajto-2.png

Kőből faragott ajtókeret az építettők iniciáléival a szemöldökön, korabeli nyílóval rekonstruálva (1669)

 

b2ap3_thumbnail_faragott-ko-ablak-keret.png

Faragott kő ablakkeret, 1680 (elméleti rekonstrukció)

b2ap3_thumbnail_fabol-keszult-ablak-keret.png

Fából készült ablakkeret, 1680 (elméleti rekonstrukció)

b2ap3_thumbnail_faragott-ko-ablak-keret-vasracsal.png

Faragott kő ablakkeret vasráccsal, 1680 (elméleti rekonstrukció)

A bejegyzés az "1680.ro avagy 350 évnyi kastélytörténelem" című kiálíttás anyagán alapul, létrejöttét Izland,Lichtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatta.

b2ap3_thumbnail_logok_20150624-055931_1.png

Szerző: Fehér János Illustrációk: Gyöngyössy János

Continue reading
in History 2321

b2ap3_thumbnail_csaladfa-fenykep.png

The genealogy of the Daniel de Vargyas and Rauber de Plankenstein families (highlighting the proprietors of the castle)

The ascension of the Daniel de Vargyas family is closely linked to the career of Mihály Daniel (†1641). Starting with the year 1606, he held more and more important functions: captain of Orbai Seat, vicecaptain of Udvarhely and the Three Seats: Sepsi, Kézdi and Orbai, and in 1622 Prince Gábor Bethlen assigned him as the supreme royal judge of the Three Seats. In 1625 be became member of the princely Board, in 1630 he was the senechal of Catharina de Brandenburg, suzerain of Transylvania, and in 1638 he lead a legation to the Ottoman Court, with the annual tribute of the Principality.He probably found necessary to establish a new residence in Olasztelek for one of his two sons, so the newly built manor was put at the disposal of János Daniel , known as the founder of the new (of Olasztelek) family line. János Daniel (†1654) had a similar career with his father, the renowned diplomat of the Rákóczi’s at the end of his life became the supreme royal judge of the Three Seats.

b2ap3_thumbnail_alaprajz.png

The first nobiliary residence of the Daniel family in Olasztelek, the so called „Bethlen Castle” (around 1640, 1649 - labeled nr. 1.) and the „Daniel Castle” (started in the middle of the 17th century -marked with nr. 2) in a cadastrial map from the end of the 19th century.

b2ap3_thumbnail_Ajto.png

Door frame from carved stone, dated in 1649, with the family blazon and the initials of János Daniel (initially placed in the so called „Bethlen Castel” - nr. 1.)

b2ap3_thumbnail_pecset.png

The seal and signature of Mihály Daniel, supreme royal judge of the Three Seats, 1636 - the seal contains the symbol from the coat of arm of the family: a swan with an arrow through its neck (in multiple magnification)

This article is based on the exposition ''1680.ro or 350 years of illustrated castle - history" financed by a grant offered by Island, Lichtenstein and Norway.

b2ap3_thumbnail_logok_20150624-055931_1.png

Author: Fehér János Illustrated by: Gyöngyössy János

 

Continue reading
in History 3319